برای آپلود، فایلی را به این قسمت بکشید یا کلیک کنید. تا 5 فایل را می‌توانید آپلود کنید.
چنانجه فایلی از جلسه یا فعالیت (تصویر، صوت و... ) موجود است پیوست فرمایید(می توانید تا 5فایل ارسال نمایید).