متقاضی محترم، لطفا توجه داشته باشید، دعوت سخنران منوط به رضایت امام محترم جماعت(مدیرمسجد) خواهد بود.